W czym pomagamy?

Adwokaci naszej Izby oferują pomoc także w zakresie arbitrażu oraz mediacji. 

 

Arbitraż, czyli sprawiedliwość wymierzana przez specjalistów i praktyków

Przed sądem polubownym można rozstrzygnąć niemal każdy spór, dotyczący szeroko rozumianych spraw cywilnych, zarówno sprawy gospodarcze, dotyczące nieruchomości, spadków, podziałów majątku, pracownicze wszystkimi nimi mogą zająć się powołani przez Strony arbitrzy, funkcjonujący w strukturach Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Należy pamiętać, że Sąd Arbitrażowy jest niezawisły i bezstronny, jednocześnie jednak pozwala, aby o sporach rozstrzygały osoby niekoniecznie posiadające wykształcenie prawnicze, za to znające od podszewki problemy, z którymi przychodzi im się zmierzyć, specjaliści z różnych dziedzin życia i obrotu gospodarczego. To czyni go cenną alternatywa przede wszystkim dla przedsiębiorców, szukających w nim tego, co nie zawsze jest im w stanie zagwarantować wymiar sprawiedliwości w klasycznym, państwowym wydaniu spojrzenia na ich spory okiem praktyka, osoby znającej realia prowadzenia działalności i danej branży. Powierzenie arbitrom rozstrzygnięcia sporu następuje bowiem w pierwszej kolejności z uwagi na ich specjalistyczną wiedzę.Mediacja – porozumienie zamiast rozstrzygnięcia

Z wykorzystaniem struktur sądu prowadzone są także postępowania mediacyjne. W przeciwieństwie do arbitrażu nie ma ona na celu władczego rozstrzygania o racjach stron, lecz pomoc w wypracowaniu przez nie kompromisu, zgodnie z zasadą „nikt nie przegrywa”. Jest ona tańsza od sądownictwa polubownego i jeżeli konflikt znajduje się jeszcze w fazie, w której strony są skłonne rozmawiać, widząc pole do porozumienia godna polecenia. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy prowadzi listę stałych mediatorów, z których pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu korzystać mogą wszyscy zainteresowani, którzy przed skierowaniem sprawy do wiążącego rozstrzygnięcia (czy to przez sąd polubowny, czy to powszechny), albo nawet w trakcie prowadzonego sporu chcą wykorzystać możliwości poszukiwania wzajemnych ustępstw z korzyścią dla obu zwaśnionych stron. Na wniosek stron ugodzie może być nadana przez Sąd Arbitrażowy forma wyroku.

Dochodzenie należności: 

 

W ramach procedury windykacji roszczeń adwokaci Izby Adwokackiej w Bydgoszczy zajmują się:

-   reprezentowaniem klientów na wszystkich etapach służących skutecznemu dochodzeniu ich wierzytelności;

-   sporządzaniem wezwań przedsądowych;

-   przygotowywaniem projektów pozwów o zapłatę;

-   formułowaniem wniosków egzekucyjnych;

-   reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych i gospodarczych;

-   reprezentowanie oraz doradztwo w ramach postępowania egzekucyjnego.

 

 

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez reprezentowanie przed sądami wszelkich instancji, w tym Sądem Najwyższym.

 

Świadczone przez nas wsparcie obejmuje:

-   doradztwo i reprezentację w sprawach o wykroczenia;

-   pomoc prawną we wszelkich sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, medycznych, czy też sprawach o wypadki komunikacyjne;

-   doradztwo oraz reprezentację w sprawach karnych skarbowych;

-   pomoc w postępowaniach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych;

-   reprezentację oraz doradztwo w sprawach karnych wykonawczych, w tym o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy odroczenie wykonania kary.

Adwokaci naszej Izby zapewniają pomoc prawna związaną z inwestycjami w nieruchomościach, ich obrotem i zarządzaniem. Potrafią dokonać analizy prawnej sytuacji nieruchomości oraz przeprowadzić wszelkiego rodzaju postępowania w tym przedmiocie.

 

W ramach wsparcia prawnego zapewniamy:

-   przygotowywanie projektów umów związanych z obrotem nieruchomościami;

-   reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sadowych związanych z nieruchomościami, w szczególności zniesieniem współwłasności, uzgodnieniem treści księgi wieczystej oraz rozliczeń związanych z nakładami na nieruchomościach;

-   przygotowanie projektów umów najmu czy dzierżawy;

-   udział i wsparcie w procesach inwestycyjnych;

-   reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, czy postępowań rozgraniczeniowych;

-   pomoc prawną w zakresie prawa lokalowego oraz ustawy o własności lokali;

-   doradztwo prawne w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Adwokaci zajmują się także udzielaniem pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego, w tym między innymi:

-   sporządzaniem opinii prawnych;

-   przygotowywaniem wniosków o indywidualną interpretację;

-   reprezentowaniem podatników w toczących się postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowych i sądowoadministracyjnych;

- doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej bądź inwestycji

 W ramach swoich usług świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy przed wszelkimi instytucjami we wszelkich prawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W ramach swej szerokiej działalności zajmujemy się:

- sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

-  przygotowywaniem wniosków o wydanie koncesji i zezwoleń;

-  doradztwem w zakresie planowania inwestycji oraz wsparciem prawnym w czasie jej realizacji;

-  reprezentacją w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

-  przygotowywaniem i opiniowaniem projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

W ramach wsparcia sektora biznesu adwokaci naszej Izby świadczą kompleksowe wsparcie, począwszy od etapu planowania działalności gospodarczej, poprzez reprezentację w sprawach sądowych, mediacjach i negocjacjach, aż po wszelkiego rodzaju fuzje, przekształcenia oraz likwidacje.

 

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zapewniamy:

- doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego i karnego skarbowego;
- opracowywanie projektów umów handlowych;
- windykację należności;
- doradztwo w zakresie sukcesji w przedsiębiorstwie;
- opracowywanie opinii prawnych oraz wniosków o interpretacje podatkowe;
- reprezentowanie przedsiębiorców przed wszelkimi instytucjami, sądami, Sądem Najwyższym;
- reprezentowanie w sprawach podatkowych oraz karnych skarbowych;
- opracowywanie projektów umów oraz statutów spółek prawa handlowego;
- rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS oraz CEIDG;
- opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek, t.j. projektów uchwał organów;
- doradztwo w zakresie przekształceń, podziałów, połączeń oraz likwidacji spółek;
- analizę stanu prawnego nieruchomości;
- obsługę prawną procesów inwestycyjnych;
- doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
- reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną w zakresie prawa pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zajmujemy się między innymi:

-   rozwiązywaniem sporów wynikających z interpretacji przepisów prawa pracy;

-   pomocą prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;

-   doradztwem prawnym oraz reprezentowaniem pracowników i pracodawców w sporach sądowych;

-   opiniowaniem wszelkich projektów umów oraz oświadczeń woli z zakresu prawa pracy;

-   reprezentacją związków zawodowych.

 

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, a w szczególności:

-   w sprawach o rozwód i separację;

-   w sprawach alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;

-   w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej, a mianowicie o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;

-   w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;;

-   w sprawach o ubezwłasnowolnienie;

-   a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Adwokaci naszej Izby udzielają pomocy prawnej we wszelkich sprawach spadkowych, w tym:

-   związanych z tytułem powołania do spadku (testament, dziedziczenie ustawowe, zapis windykacyjny);

-   stwierdzeniem nabycia spadku;

-   w sprawach o dział spadku, czy zachowek;

-   doradztwem w kwestiach dotyczących przyjęcia bądź odrzucenia spadku;

-   reprezentowaniem w sprawach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych dotyczących kwestii spadkowych.

Adwokatura od lat świadczy pomoc prawą osobom poszkodowanym wskutek różnego rodzaju zdarzeń wywołujących szkodę w aspekcie materialnym i niematerialnym, w tym:

-   błędów medycznych;

-   spowodowanych wypadkami drogowymi;

-   wynikających z naruszenia dóbr osobistych;

-   z tytułu naruszenia praw autorskich;

-   wywołanych czynem niedozwolonym;

-   będących konsekwencją odpowiedzialności kontraktowej.

 

Adwokaci naszej Izby:

- służą wsparciem w projektowaniu umowy i negocjowaniu jej warunków;

- doradzą, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta;

- pomogą prawidłowo określić strony umowy;

- wyjaśnią, jakie skutki prawne niosą ze sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy;

- zwrócą uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne;

- zaproponują rozwiązania, które zabezpieczą Państwa interesy. ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016