Aktualności

Aplikacja adwokacka 2019 - ważne informacje

30.10.2019

Dnia 30 października upływa termin złożenia dokumentów przez osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2020 r. Szczegóły poniżej.

 

 

 

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2020 roku mają obowiązek złożenia

 

do dnia 30.10.2019 r.

 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 5
85-131 Bydgoszcz

 

 

następujących dokumentów:

 

1. Wniosek o wpis na listę aplikantów.


2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego.
(wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web)

 

3. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze).


4. Oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),


5. Oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu.

 

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

 

Osoby, które nie złożą wniosku o przydzielenie patrona z promesą do dnia 30 listopada 2019 r. przydzielony zostanie patron z urzędu.

 

Wnioski o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

 

wstecz

ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016