Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów


1.      Wniosek o wpis na listę adwokatów.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.      3 Zdjęcia kolorowe ( format jak do dowodu osobistego).

5.      Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

6.      Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

7.      Uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego.

8.      Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej.

9.      Protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.

10.  Ewentualnie informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

11.  W przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacje o przedmiocie oraz stanie tego postępowania.


Jednocześnie w przypadku osób wpisanych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024