Aplikanci

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów

 

1.      Wniosek o wpis na listę adwokatów.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.      3 Zdjęcia kolorowe ( format jak do dowodu osobistego).

5.      Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

6.      Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

7.      Uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego.

8.      Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej.

9.      Protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.

10.  Ewentualnie informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

11.  W przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacje o przedmiocie oraz stanie tego postępowania.

 

Jednocześnie w przypadku osób wpisanych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów adwokackich

 

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2024 roku mają obowiązek złożenia

 

do dnia 24.10.2023 r.

 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 5
85-131 Bydgoszcz

 

następujących dokumentów:

1.       wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich podpisany przez kandydata

2.       aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 
( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web )

3.       oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne - podpisane przez kandydata (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

4.       oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - podpisane przez kandydata (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

5.       oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,

 

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

 

Stosowne druki dokumentów znajdują się w zakładce "APLIKANCI" Pliki do pobrania

 

 

Informacje o kolokwiach w 2023 roku.

 

Stosownie do treści paragrafu 20 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wyznacza termin kolokwium na dni 25-26.10.2023 r. oraz kolokwium poprawkowego na dzień 29.11.2023 r.

 

Kolokwium i kolokwium poprawkowe odbędą się w formie ustnej.

 

Kolokwia polegać będą na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych z większej ilości pytań. Jednocześnie członkom komisji egzaminacyjnej przysługiwać będzie prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium."

 

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2023 roku.

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2023 r. wynosi: 5.850,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 81 1320 1117 2031 0347 2000 0011

 

Składka na samorząd adwokacki wynosi: 30,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

Wnioski z prośbą o rozłożenie opłaty za aplikację adwokacką w roku 2024

należy składać w sekretariacie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

 

 

 


1. Składki na samorząd adwokacki należy wpłacać na konto:
11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

2. Opłatę roczną za aplikację należy wpłacać na konto:

81 1320 1117 2031 0347 2000 0011Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024