Aktualności

Nowe regulacje dotyczące dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

02.07.2021


W dniu 3 lipca 2021 r. wchodzi w życie niezwykle istotna z punktu widzenia adwokatów ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego, umożliwiająca między innymi dokonywanie doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która została zmieniona na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw).

 

 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.

 

Art. 15zzs9 ust. 2  W okresie wskazanym w ust. 1 [czyt. stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 oraz rok od odwołania ostatniego z nich], w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

 

  • datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym;
  • skutki doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego: doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego;
  • dopuszczalność odstąpienia od e-doręczenia: przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma; 
  • przepisy intertemporalne: Przepisy ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się również do postępowań rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz zgromadzeń ogólnych sądów lub trybunałów zwołanych i niezamkniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

Ponadto nowelizacja wprowadza dodatkowy wymóg formalny w przypadku wnoszenia pierwszego pisma procesowego w sprawach cywilnych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników, a mianowicie obowiązek wskazania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu z sądem. 

 

Art. 15zzs9 . 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1 [czyt. - sprawy cywilne]  , w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

 

Obowiązek, o którym mowa w art. 15zzs9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.  

 


Na stronie https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/instrukcje-obslugi-portalu-informacyjnego-sadow-powszechnych/

 

umieszczone zostały instrukcje obsługi Portalu Informacyjnego, obejmujące: 

 

  • Instrukcję zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym
  • Instrukcję uzyskiwania dostępu do sprawy
  • Instrukcję zakładania i zarządzania subkontem w Portalu Informacyjnym
  • Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

Informujemy, iż w związku z powyższą nowelizacją wprowadzone zostały nowe regulaminy Portalu Informacyjnego, dostępne na stronach portali poszczególnych apelacji. 

 

Zgodnie z Regulaminem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej: 

 

  • Portal posiada i obsługuje funkcjonalność umożliwiającą doręczanie przez Sąd pism sądowych Użytkownikom będącym adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalności, o której mowa w ust. 1, znajduje się w dokumencie „Instrukcja obsługi PI - Podręcznik Użytkownika”, dostępnym na stronie Portalu w zakładce „Pomoc”  


Mając na uwadze ważki charakter zmian, Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przeprowadziła na platformie ZOOM szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat E-doręczeń według ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c. Nagranie dostępne jest na portalu palestra.pl (dostęp pod linkiem: https://palestra.pl/pl/e-palestra/12/2021/e-doreczenia-wedlug-ustawy-z-28.05.2021r.-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-i-niektorych-innych-ustaw-oraz-wedlug-art.-131-1-k.p.c.-szkolenie-z-30.06.2021-r).

 

Informujemy ponadto, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy przewiduje przeprowadzenie kompleksowego szkolenia z zakresu nowelizacji procedury cywilnej w dniu 18 sierpnia 2021 r. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorza Karasie. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z sekretariatem Rady.

 


Z poważaniem

adw. Karolina Wilamowska

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016