Ubezpieczenia OC


Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.


Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl  lub w plikach do pobrania (poniżej)


Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.


Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 70 1320 1117 2031 0347 2000 0015 według następującego wzoru: nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imię i nazwisko ubezpieczonego.


Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 eur oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.


Płatności i warianty ubezpieczenia:

 Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR

 

Suma podstawowa (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Łączna składka

roczna

50.000 EUR [    ]

brak

10 zł

30 zł

120 zł

100.000 EUR [    ]

250.000 EUR

25 zł

75 zł

300 zł

150.000 EUR [    ]

250.000 EUR

70 zł

210 zł

840 zł

200.000 EUR [    ]

250.000 EUR

88 zł

264 zł

1,056 zł

250.000 EUR [    ]

250.000 EUR

123 zł

369 zł

1,476 zł

300.000 EUR [    ]

250.000 EUR

161 zł

483 zł

1,932 zł

400.000 EUR [    ]

250.000 EUR

200 zł

600 zł

2,400 zł

500.000 EUR [    ]

250.000 EUR

220 zł

660 zł

2,640 zł

1.000.000 EUR [    ]

250.000 EUR

257 zł

771 zł

3,084 zł

1.500.000 EUR [    ]

250.000 EUR

326 zł

978 zł

3,912 zł

2.000.000 EUR [    ]

250.000 EUR

406 zł

1,218 zł

4,872 zł


1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczeniaWAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

  • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
  • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
  • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
  • Rażące niedbalstwo adwokata.
  • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
  • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).


Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny na stronie www.ora.bydgoszcz.pl ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL, a także w biurze IZBY.


Deklarację można złożyć: w biurze LUB POPRZEZ ADRES EMAIL DO WŁAŚCIWEJ IZBY LUB POPRZEZ PLATFORME INTERNETOWĄ ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL  

(W przypadku nie złożenia deklaracji dotyczącej ubezpieczenia od 1 stycznia 2018 r., automatycznie zostanie przyjęty dotychczasowy wariant ubezpieczenia z mniejszą składką.)


Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

 


Deklaracja.pdf

Formularz zgłoszenia szkody.pdf

Umowa generalna NRA - TU Ergo Hestia.pdfWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016