Informacje i dokumenty

Informacje w sprawie składania wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich

 

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:


  1. Podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
  2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. Oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  4. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art.65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  5. Oryginał uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką;
    Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (§3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej);

Osoby zamierzające rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2018 r. w Izbie Bydgoskiej składają wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich do 31 października 2017 r. w siedzibie ORA, ul. Nowy Rynek 5.Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016