Informacje i dokumenty

Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów


Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2020 roku mają obowiązek złożenia

 

do dnia 30.10.2019 r.


Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 5
85-131 Bydgoszcz


następujących dokumentów:

1.       wniosek o wpis na listę aplikantów ,

2.       aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego 
( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web )

3.       oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

4.       oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

5.       oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,


W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

Osobą które nie złożą wniosku o przydzielenie patrona z promesą do dnia 30 listopada 2019 przydzielony zostanie patron z urzędu.

Wnioski o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do dnia 13 grudnia 2019 r.Informacje o kolokwiach w 2019 roku.

 

Stosownie do treści paragrafu 20 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wyznacza termin kolokwium na dni 23-24.10.2019 r. oraz kolokwium poprawkowego na dzień 20.11.2019 r.

 

Kolokwium i kolokwium poprawkowe odbędą się w formie ustnej.

 

Kolokwia polegać będą na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych z większej ilości pytań. Jednocześnie członkom komisji egzaminacyjnej przysługiwać będzie prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium."

 

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2019 roku.

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2019 r. wynosi: 5.850,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 81 1320 1117 2031 0347 2000 0011

 

Składka na samorząd adwokacki wynosi: 30,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

Wnioski z prośbą o rozłożenie opłaty za aplikację adwokacką w roku 2019

należy składać w sekretariacie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

 

 

 Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016