Aplikanci

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów

 

1.      Wniosek o wpis na listę adwokatów.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.      3 Zdjęcia kolorowe ( format jak do dowodu osobistego).

5.      Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

6.      Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

7.      Uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego.

8.      Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej.

9.      Protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.

10.  Ewentualnie informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

11.  W przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne – również informacje o przedmiocie oraz stanie tego postępowania.

 

Jednocześnie w przypadku osób wpisanych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Informacje w sprawie składania wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich

 

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

 

  1. Podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
  2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. Oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  4. Oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art.65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  5. Oryginał uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką;
    Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (§3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej);

Osoby zamierzające rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2018 r. w Izbie Bydgoskiej składają wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich do 31 października 2017 r. w siedzibie ORA, ul. Nowy Rynek 5.

 

Informacje o kolokwiach w 2019 roku.

 

Stosownie do treści paragrafu 20 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wyznacza termin kolokwium na dni 23-24.10.2019 r. oraz kolokwium poprawkowego na dzień 20.11.2019 r.

 

Kolokwium i kolokwium poprawkowe odbędą się w formie ustnej.

 

Kolokwia polegać będą na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych z większej ilości pytań. Jednocześnie członkom komisji egzaminacyjnej przysługiwać będzie prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium."

 

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2019 roku.

 

Opłata za aplikację adwokacką w 2019 r. wynosi: 5.850,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 81 1320 1117 2031 0347 2000 0011

 

Składka na samorząd adwokacki wynosi: 30,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr : 11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

Wnioski z prośbą o rozłożenie opłaty za aplikację adwokacką w roku 2019

należy składać w sekretariacie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

 

 

 


1. Składki na samorząd adwokacki należy wpłacać na konto:
11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

2. Opłatę roczną za aplikację należy wpłacać na konto:

81 1320 1117 2031 0347 2000 0011Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016