Aktualności

Uchwała Zgromadzenia Bydgoskiej Izby Adwokackiej z dnia 27 maja 2017 r.

27.05.2017

 

 

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA BYDGOSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

Z DNIA 27 MAJA 2017R.

 

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491).

 

 

         Przypominając, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o Adwokaturze, do zadań Adwokatury należy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, wyrażamy przekonanie, że właściwe wykonanie tych zadań warunkowane jest istnieniem niezależnych, bezstronnych i niezawisłych sądów pozostających władzą odrębną i niezależną od innych władz (art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP).

         Z najwyższym zaniepokojeniem przyjmujemy zatem propozycje rozwiązań legislacyjnych zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491).

          Podzielamy zasadnicze wątpliwości co do zgodności tychże projektów z Konstytucją RP wyrażone w opiniach przedstawionych przez Sąd Najwyższy, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Sądownictwa, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

         Nie kwestionując prawa posłów na Sejm RP oraz władzy wykonawczej do podejmowania inicjatyw ustawodawczych i dostrzegając potrzebę podjęcia szerokiej, a zarazem wieloaspektowej, reformy wymiaru sprawiedliwości stajemy na stanowisku, iż reforma ta nie może być dokonywana z naruszeniem zasady trójpodziału i równowagi władz oraz zasady wyłączności sądów i trybunałów w sprawowaniu władzy sądowniczej (art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), jak również nie może zmierzać do faktycznego zniesienia niezawisłości sędziowskiej.

         Podkreślić pragniemy, iż przywołane w uchwale zasady konstytucyjne ustanowione zostały dla ochrony praw i wolności obywateli nie zaś w interesie korporacji prawniczych.

        

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016